JA te KU- men KA NU?

På landsmøtet til Arbeiderpartiet i år, ble det flertall for sentralstyrets sitt kompromissforslag, vedrørende en Konsekvensutredning (KU) av LoVeSe. Man har laget et forslag som det skulle være mulig å få et flertall for i Stortinget. Det er bra! Jeg er leder i Oljeindustriens Arbeidersamfunn, og vi har arbeidet aktivt for dette, via Arbeiderpartiet i Bergen og Hordaland Arbeiderparti. Verden trenger energien, kystbefolkningen trenger arbeid, staten trenger klingende mynt i statskassen og penger til det grønne skiftet. Vinn, vinn, vinn. Og vinn. Så dette er bra! Men vi må sørge for at man kjører en skikkelig KU.

Dette innlegget har tidligere vært publisert på www.havpuls.no og på bloggen til Leif Sande. Se forøvrig:

http://tv.banett.no/hblad/petropuls/mai17/index.html#38/z

https://leifsande.no/ja-til-ku-men-ka-nu/

Men hva er en KU i denne sammenhengen??

Jo det er en demokratisk prosess som skal se på alle berørte parter blir sett og hørt. Man ser også på konsekvenser av virksomheten og følger den kan få for andre næringer, miljø, lokalsamfunn osv. Man må få frem hele bildet, og alle fakta må på bordet. Det er meget viktig! Man må sørge for at alle sider kommer frem. Det er også i denne prosessen man har mulighet til å utforme skikkelige krav, til hvordan en eventuell utvikling/oppstart skal foregå.
Vi i Oljeindustriens Arbeidersamfunn har et par absolutte krav, som vi mener må inn som forutsetninger, allerede nå. Det er at Loven om Petroleumsvirksomheten og de 10 oljebud må følges, og at en fremtidig produksjon foregår så skånsomt og sikkert som mulig. Ellers kan det bare være med hele saken.

Man må altså både sørge for sysselsetting og aktivitet i Norge og høy grad av sikkerhet. Ingen oljeselskaper kan få blanko fullmakt til utvinning, mot noen fjottpenger og fagre løfter, som de vil løpe fra ved første mulighet. Det har hendt før! Det må vi si nei til!

Videre ønsker vi at deler av overskuddet fra olje og gass produksjon i disse områdene ble øremerket til å effektuere det grønne skiftet. I motsetning plastposeavgift, flyseteavgift osv., ville vi da fått muskler til å utrette noe. Men da må man opprette et eget fond for dette. På lik linje med Statens Pensjonsfond Utland. Pr i dag mangler det penger til et slikt løft. Det vil si, man har mye penger. Men de brukes i stor grad til å kjøpe aksjer og gatestumper i det store utland. Mesteparten av «miljøavgiftene går rett inn i det store sluket. Vi kunne tenkt oss en skikkelig satsning på fremtiden vår, her hjemme. Ikke bare i ord. Men i handling. Men da trengs penger. Her har vi en gylden mulighet til å få til noe konkret!

En ting man kunne brukt litt av disse pengene til, var å borre injeksjonsbrønner på sokkelen. Da ville den allerede miljøvennlige produksjonen her i Norge, blitt enda mer miljøvennlig. Pr i dag er dette en for stor kostnad å legge på lisenshaverne. Men hvorfor ikke bruke litt av statens del av inntektene? Da ville man også få økt aktivitet i næringen.

Når det gjelder sikkerhet, er det en sak med mange ulike sider. Man må blant annet styrke områdeberedskapen. Da snakker vi både for å berge folk, men også om å verne miljøet ved eventuelle uhell. Ikke bare «egne» hendelser. Resursene vil også være tilgjengelige ved andre hendelser. Men det må det defineres på forhånd hvordan beredskapen skal være. Kravene må også ligge fast etterpå. Som ufravikelige.

Utbyggingen av Aasta Hansteen og områdeberedskapen på Halten Nordland kan være et eksempel, på hvordan dette IKKE må gjøres. Der var beredskapskravene klare. Selskapet som søkte om Produksjon og Utvinningstillatelse (PUD) beskrev hvordan de ønsket å gjøre dette på en god måte, i forkant. De fikk godkjent sin søknad. Men i etterkant, når plattformen er ferdig, ønsker man å fravike det man opprinnelig hadde som forutsetninger. Slik oppførsel er ikke holdbar. Man vet hva man søker om. Da må man forholde seg til det, om man får innvilget sin søknad.

Se forøvrig: http://petro.no/statoils-nye-helikopterplan-svekker-beredskapen-norskehavet/46078

http://www.aftenbladet.no/aenergi/Statoil-ledelsen-provoserer-ansatte-med-sikkerhetskutt-539316b.html

En annen ting som bekymrer oss, er den generelle sikkerheten på sokkelen. I følge Ptil er sannsynligheten for en storulykke større nå enn før. Nærmest ukentlig rapporteres det om uhell. Ikke fordi man ikke vet hvordan man skal unngå slike uhell, men fordi noen skal spare penger. Det virker som om operatørselskapene har feil fokus og mangler ledelse med operativ erfaring. Det kan gå bra det. Om man lytter til dem i organisasjonen som har den nødvendige erfaringen. Men de virker ikke å være interessert i lytting. De er heller ikke veldig lærevillige, når uhellet først er ute.

http://www.ptil.no/pressemelding-2016/category1262.html

Det som skremmer oss aller mest, er at det virker som om hverken tilsynsmyndigheter, direktorater eller Storting lenger har noe de vil si. (Eller tør å si…?) Oljeselskapene turer frem som de vil, uten å bry seg om hverken samfunnsansvar eller Norsk lov. Men hvem må stå til ansvar den dagen det smeller skikkelig? Direktørene i oljeselskapene har nok allerede sine gylne fallskjermer ferdig pakket i skapet. De kommer ikke til å lide noen nød. Blir det en ny «Kings Bay» historie?

Ptil, Oljedirektoratet, Departement og politikerne må ta tilbake myndigheten og råderetten! De må bruke eiermakten sin! Ressursene der ute i havet er vår felles eiendom. Enten vi snakker om olje eller fisk. Vi må ta vare på begge deler. Vi sørge for at våre interesser blir ivaretatt. Pr i dag har Olje og Energiminister Terje Søviknes, like liten kontroll på oljeselskapene, som han har på «snøttn» sin.

Slik kan vi ikke fortsette, om vi skal gi selskapene adgang, til våre mest sårbare områder.

Dette bildet er fra www.flightradar.com og viser flytrafikken onsdag 10.05.17. Er det virkelig flysete og poseavgift som er løsningen på våre problemer? Og hva hjelper det å kreve inn miljøavgifter om de går «rett inn i det store suket»?

Hvem tør å politianmelde hvem?

Hva skjer om en stor gruppe mennesker, bryter Norsk lov i stor stil? Hvem skal man da politianmelde, og hvem skal levere anmeldelsen?

Disse spørsmålene kom opp i en tråd/diskusjon på Facebook. Og det er gode spørsmål!

Bakgrunnen var at noen hevder at Loven om Petroleumsvirksomheten brytes daglig på Norsk sokkel. Men så kom jo spørsmålet:

I så fall, hvorfor er det ingen som leverer en politianmeldelse?

Her er en link til selve loven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72

Her kan du forøvrig lese litt om hvorfor jeg mener at Loven om Petroleumsvirksomheten brytes. Daglig:

http://oljearbeideren.no/drives-norsk-sokkel-iht-norsk-lov/

Men så blir jo spørsmålene: Hvem skal man da anmelde? Og hvem har baller til det?

Denne loven brytes stort sett av alle oljeselskaper som opererer på Norsk sokkel. Så å politianmelde en direktør i et oljeselskap blir litt feil. Det er dem som står for lovbruddene i praksis, men det er jo noen på et høyere nivå som tillater dette å passere. Men hvem?

Vi har jo et eget Direktorat for olje i Norge. Det er Oljedirektoratet. Det ledes fortiden av Bente Nyland. Er det hun som burde politianmeldes? Kan man politianmelde et Departement? Eller hele ledelsen i OD? Her finner dere organisasjonskartet:

http://www.npd.no/Global/Norsk/6-Om-OD/Organisasjon/Org-kart-pr-april-2017-norsk.pdf

I Norge har vi også en egen minister for olje og sånn. Det er Olje og Energiministeren. Fortiden er det Terje Søviknes som sitter i stolen. Som en journalist ville sagt det: «En gammel kjenning av politiet» Er det han som burde politianmeldes? Eller er det hans overordnede, Erna Solberg som må inn å forklare seg? Kan man politianmelde regjeringen?

Men de har jo ikke vært alene om dette? Et samlet Storting har jo sittet å sett på at 50 000 mennesker har mistet jobben i Norge, samtidig som vi bygger opp industri og kompetanse i store deler av verden. Stikk i strid med loven. Hvem er «sjefen» på Stortinget? Er det Stortingspresident Olemic Thommesen som skal anmeldes? Eller alle stortingsrepresentantene? Kan man politianmelde Stortinget?

Som dere ser så er der vanskelig å avgjøre hvilket navn som skal stå på anmeldelsen.

Men det største problemet blir kanskje å finne noen med baller store nok, til å levere en slik anmeldelse…..

Kan man skyte seg selv i foten, med en stor kanon?

Man skal virkelig høre mye, før ørene faller av. Man skal også lese mye rart, uten at øynene faller ut.

En av de rareste tingen jeg har lest på en stund, er en artikkel i Teknisk Ukeblad som tar for seg en «forskningsrapport» som forteller at vi fint kan kvitte oss med 100 000 arbeidsplasser til i oljebransjen.

Artikkelen i TU er bra. Det er mer en man kan si om rapporten den omtaler.

Se forøvrig:

https://www.tu.no/artikler/rapport-mener-ny-olje-kan-droppes-et-faglig-uholdbart-bestillingsverk-ifolge-ekspert/382900

Dorullkikkerter er gøye. Men man får litt begrenset perspektiv. Det er ikke anbefalt verktøy om man vil se «hele bildet»

La oss sammenligne min familie, med nasjonen Norge. (Eller en hvilken som helst annen familie, der en eller flere av familieforsørgerne jobber i «oljå»)

Min familie er helt avhengig av min inntekt. Jeg jobber i «oljå» og følgelig er vi «oljeavhengige» Akkuratt som nasjonen Norge. Vel å merke om vi skal opprettholde velferdstilbudet. I familien. Eller i Nasjonen.
Men hadde vi klart oss, om jeg sa opp jobben, for å gjøre familien mer «miljøvennlig»? (Etter samme metodikk som i denne rapporten)

Svaret på det er jo enkelt. Det hadde gått bra det. Familiens inntekt hadde falt dramatisk, men vi kunne satt inn tiltak. Det første vi måtte kutte ut, ville være alle fritidsaktiviteter og underholdning) For barn og voksne. (Inklusiv TV, Internett tilgang, mobiltelefoni osv osv) Deretter ferie og annen luksus, slik som oppussing, nye klær, sportsartikler, båt, osv osv.

Men så er jo spørsmålet vi sitter igjen med: Slutter min arbeidsgiver å produsere olje, om jeg sier opp jobben min? Og svaret er jo nei. De ville fått i en annen fyr. Som da kan løfte velferdstilbudet i sin familie. Slik er det med oljeproduksjon globalt også. Vi som nasjon kan kutte i morgen. Men noen andre vil straks overta. Man ville da tydd til olje som var vanskeligere å utvinne. Det er dyrere, og mindre miljøvennlig.

Hadde min familie sine forsakinger, ført til noe «miljøvennlig»? Ja. Vi hadde kuttet vårt eget forbruk. Men det ville ikke ha reddet verden. Jeg er redd det hadde gått utover familiefreden også. For hadde familien opplevd det som om de måtte forsake noe?

Dere kan jo kanskje selv prøve?

Kjør et år uten:

-Trening og fritidsaktiviteter
– TV
– Internett
– Mobiltelefoner
– Ferieturer
– Kino
– Restauranter/ferdigmat
– Bursdagsselskaper

Jeg tipper det ville blitt protester.

Kuttlisten for Nasjonen Norge ville kanskje sett slik ut?:

– Kutt i forsvarsbudsjett
– Kutt i kultur
– Kutt i infrastruktur
– Kutt i sosialbudsjetter
– Kutt i helsebudsjetter
– Kutt i skole og utdannings budsjetter.

Jeg tipper også dette ville utløse protester. Ikke minst fra de som arbeider innenfor offentlig sektor. Som har bestilt rapporten over.

Så til spørsmålet i overskriften: Kan man skyte seg selv i foten, med en stor kanon? Ja, det går fint. Men det er jo ikke lurt.

Oppfordringen må bli: Bruk stemmeretten til høsten. Men bruk hodet også

Et reisebrev fra en ensom svale.

20. – 24. deltok jeg på Arbeiderpartiets landsmøte som gjest. Jeg er bare «en halvstudert røver» og industriarbeider. Med kun noen fagbrev å vise til som utdannelse. Derfor var det mange som på forhånd spådde at jeg kom til å bli en ensom svale. At jeg ville skille meg ut. «Det er ikke plass til slike som deg der» var forhåndsdommen.

Men jeg hadde en plan. På Arbeiderpartiets Web shop hadde jeg kjøpt full mundur, og reiste til hovedstaden klar for å synge sanger om valgseier og rope slagord som «Erna må vi Fjerne» sammen med hundrevis av andre i røde uniformer. Jeg ville jo ikke skille meg ut.
Men forhåndsdommen var delvis rett. Jeg skilte meg ut! Under kan du lese hvorfor.

300 delegater og mange gjester hadde reist til Youngstorget. De kom fra hele landet. De aller fleste gikk i helt normale klær. Det var så man skulle tro man var sammen med helt normale folk. Eller «folk flest», som noen ville sagt det. Slik var det med oppførselen også. Riktignok var det en og annen blådress og kjole å se, men mest helt ordinære klær.

Sammen med «en halvstudert røver», i full parti mundur…..

Og selv dem i blådress og pene kjoler kunne man snakke med. Sånn helt vanlig. De var til og med høflige og imøtekommende. Selv mot en slik førstereisgutt som meg. I full mundur.

Nå kan man ikke akkurat kan kalle Gro Harlem Bruntland, Torvald Stoltenberg og Kristoffer Joner for «folk flest» For de var der også. Som gjester, akkurat som meg. Men de oppførte seg også skremmende vanlig.

De neste dagene droppet jeg reklame effektene, og fikk med meg en vanvittig prosess. Jeg hørte oppimot 200 debattinnlegg, og mange hundre forslag og endringsforslag til partiets partiprogram ble bearbeidet og knadd for å lage Arbeiderpartiets partiprogram, for perioden 2017 – 2021. Men hvor kom de fra, og hva handlet de om?

I medias dekning av landsmøtet er det noen få saker som får oppmerksomhet. En K, en KU, HEN og asylanter. Og det er vel stort sett det? Men var det det hele? Var det dette de aller fleste forslag handlet om? Nei det var jo ikke det! Forslagene som ble reist, kom som delegatene, fra alle deler av landet! Både der jeg visste at det bodde folk, og der «ingen skulle tru at nokon kunne bu.» Akkurat som delegatene. Men hva handlet de om?

Jo de handlet jo om slike ting som opptar «folk flest», landet rundt. Arbeid, infrastruktur, helse, skole, næring og teknologi. Stort sett sånne vanlige, kjedelige, ting. Som alle trenger. Media kan ikke skrive om slike ting. De vil ha skandalene. Og de store uenighetene.

Men hva med delegatene? Hvem er det som bestemmer politikken i landets største parti? Jo det er faktisk helt normale folk. Om vi ser på Hodalandsbenken, så skiller nok ikke den seg vesentlig fra de andre fylkeslagene. Fagarbeidere fra helsevesenet og industrien, lærere, en lensmann, studenter og fagforeningsfolk. Men heldigvis en og annen som kan mer enn den lille gangetabellen også. Det trengs også noen akademikere og folk med høyere utdannelse. Men de er ikke i flertall. Men ingen av delegatene på Hordalandsbenken hadde skilt seg ut i nabolaget mitt hjemme på grunn av bakgrunnen sin.

Men hva med all syngingen og fokuset på at Arbeiderpartiet skal vinne valget? Jo, det ble sunget. Litt. Man snakket også om å vinne valget. Litt. Men størstedelen av landsmøtet handlet om å snekre politikk. Delegatene sloss for å påvirke partiets partiprogram. For å få med sakene de brenner for. På vegne av det distriktet de kommer fra.

Jette Cristensen fra Hordaland oppsummerte det god i sin tale, siste dagen. Vi var ikke samlet først og fremst fordi vi skulle vinne valget, men for å lage politikk. Man ønsker å påvirke landets politiske kurs. Men for å få realisert den politikken man tilslutt bestemmer seg for innad i partiet, trenger man makt. Derfor må vi vinne valget. Men makten for makten sin del selv er ikke hovedpoenget.

Men hva fikk jeg egentlig utrettet som gjest, uten taletid og stemmerett? Jo, jeg benyttet alle muligheter til å framsnakke oljearbeiderne og industrien vår! Det ble mange muligheter! Både betydningen av å sysselsette egen befolkning og videreføre sikker og effektiv drift. Vi er verdensmestere i oljeproduksjon. Det må vi være også i fremtiden. Det gir klingende mynt i statskassen. Men da må vi opprettholde standarden, både på anlegg og arbeidsvilkår.

Men hva jobber Oljeindustriens Arbeidersamfunn for, og hvilke landsmøtevedtak og uttalelser er vi mest fornøyd med? Her er noen stikkord:

– Man vil reparere arbeidsmiljøloven.
– Ta vare på landets største distriktarbeidsplass. (Olje og gass)
. Ta vare på sjøfolkene våre.
– Ja til konsekvensutredning av Lofoten – Vesterålen og Senja.
– Staten må bli en mer aktiv eier, og bruke sin eiermakt i selskaper der staten er tungt inne.
– Man må ta vare på og videreføre de 10 oljebud og Loven om Petroleumsvirksomheten.
– Fremtidige strømkabler til utlandet må utredes skikkelig, der man ser på de totale konsekvensene for samfunnet vårt. Billig strøm er bra for både industrien, næringsliv og private. Det konkurransefortrinnet må vi ta vare på.

Dette er forøvrig handlingsprogrammet til Oljeindustriens Arbeidersamfunn:

1. Hordaland Arbeiderparti (HAP) sitt industriutvalg laget i februar 2016 en rapport med strategi og tiltak innenfor fylkets industriområder. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil støtte opp under disse strategiene og tiltakene. Se for øvrig: https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/7d30d86e2fa848d196b49a6809b10f3179dee1bd4fc2453cae9e9bfc1049f074valting.

2. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeider for sterkere myndighetskontroll i oljeindustrien. Petroleumslovens skal følges og da særskilt §1-2 Ressursforvaltning. Dette for å sikre arbeid til arbeidstakere og bedrifter som betaler skatt til sine lokalsamfunn i alle faser av virksomheten

3. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at de 10 oljebudene blir revitalisert og tilpasset dagens og fremtidens situasjon. I denne sammenheng er det viktig å legge den Norske modellen til grunn og i samarbeid med de ulike aktørene i oljeindustrien arbeide fram strategier, mål, tiltak slik at vi igjen kan bli teknologiledende.

4. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeider for at fremtidens ledere i denne industrien tar mer samfunnsansvar, blir mer Teknologiorientert og mindre prestasjonslønnet og målstyrt.

5. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at ingeniørkompetansen, fagopplæringen og fagarbeiderne sin rolle på anleggene må styrkes.

6. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at bedriftene har fast ansatte arbeidstakere i de ulike fasene av virksomheten. Utleie bedrifter må ha egenproduksjon. Norske lønns og arbeidsforhold skal være gjeldende i alle deler av virksomheten.

7. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at konsesjon regelverket som Norge har hatt gode erfaringer med må videreføres og forsterkes innenfor følgende områder. Petroleumsindustrien, energiindustrien og klima og miljøindustrien. I denne sammenheng vil Oljeindustriens Arbeidersamfunn sette ned et utvalg som i årsmøteperioden utarbeider gode strategier, mål og tiltak for å få dette til.

8. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at Petroleumstilsynet blir revitalisert, slik at de igjen blir et uavhengig og proaktivt tilsynsorgan, som denne industrien krever.

9. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at konsekvensutredning av LO-VE-SE må gjennomføres snarlig. Videre mener vi at en også trenger en utreding av utviklingen i fiskebestandene i etablerte oljeprovinser der det er innretninger i drift.

10. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at deler overskuddet til de gjenværende ressursene på Norsk sokkel øremerkes til det grønne skiftet, slik at vi får gode fremtidsrettede tiltak som fungerer i praksis. Det grønne skiftet må finansieres og konkretiseres.

Se forøvrig det fullstendige partiprogrammet til Arbeiderpartiet her:

» target=»_blank»>https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/159967e32e7440aeadfc709a9bae96ce57fde6ecd3e74b8b85632798bbb67a4c» target=»_blank»>

Trassalder. Et forbigående fenomen?

De fleste har vel opplevd trassige unger, som nekter å høre på gode råd fra erfarent hold. Man blir stående å tale for døve ører. Som bekymret far eller mor tenker man på risiko og sannsynlighet. Hvordan kan man begrense konsekvensene?

Men heldigvis vokser de fleste barn av seg denne trangen for trass. De lærer etterhvert at det kan lønne seg å lytte.

Men hva om trassalderen ikke går over? Og hva om alle disse voksne trassmenneskene klarer å grine seg til makt og myndighet?

Bekymrede foreldre er ofte gode på å forstå og håndtere risiko. Bare se for deg følgende scenario:

Poden skal sykle til skolen. Det er høst, og mørkt.

Risiko (Worst case): Barnet kjøres over og dør.

Hvordan reduserer vi Sansyneligheten for at det skjer? Jo, man har sørget for at poden kan trafikkreglene, sykler forsvarlig med en sykkel i god stand. For å synes i trafikken er det viktig med lys og reflekser.

Men han kan jo allikevel blir påkjørt? Hva gjør vi for å redusere Konsekvensene? Jo, hjelm er en selvfølge!

Enkelt sagt:

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Men hva om ungen er full av trass?

Hva om alle formaningene preller av? Hva om man finner refleksvest og hjelm henslengt i første busk, når man selv drar avsted på jobb?

Man kan i så fall bare håpe at det har gått bra. Men man må jo ta tak i problemet, slik at det ikke utvikler seg. Man kan ikke tillate sykling om ikke reglene følges. Om nødvendig må man søke hjelp

Men hva om trassalderen aldri går over? Og hva om den trassige ungen vokser opp til å bli en trassig sjef, som nekter å høre? Hva om vedkommende får ansvar for landets største selskap? Jo, det blir dyrt. Og farlig. For alle.

Med jevne mellomrom hører man om at «hjemme alene fester» som kommer ut av kontroll. Trassige ungdommer nekter å høre på formaninger. Fortvilte foreldre kommer hjem til ramponerte hus.

I Norge sitter det offentlige med store eierandeler i mange av de største selskapene. Statoil, Telenor, DNB, NSB, Statkraft, Hydro og Yara. Listen er lang. For meg virker det som «tidenes hjemme alene fest» har vart lenge, og aldri tar slutt. I de gamle statsbedriftene er lange horisonter til fellesskapets beste, bytte ut med kortsiktige gevinster til egen vinning. Barskapet er tomt for lenge siden. Men det er ingen hindring. Man har knekket koden til families safe. Den er full av både kontanter og kredittkort.

Men hvor er «foreldrene»? Har de bestilt ny ferietur? Når skal egenrådige og trassige ledere av de gamle statselskapene stilles til ansvar?

Om Stortinget ikke passer på at fellesskapets verdier forvaltes til fellesskapets beste, må landets befolkning gjøre noe med det! I september har vi alle muligheten til å være med å påvirke hvem som skal representere oss på stortinget.

Godt valg!

NJORD A: Selve Rubinen, i NORSOK kronen!

Utrolig bra for Kvaerner Stord at de får stå for oppgraderingen av NJORD A! De trenger arbeid! Vi MÅ sørge for å berge spisskompetansen innenfor olje og gass!

Men jeg håper de sender en blomsterkvast til Eivind Reiten som takk. Kaketjuver liker sikkert også blomster…..

Se forøvrig:

http://sysla.no/2017/03/17/oljeenergi/dette-viser-at-vi-har-gjort-riktige-grep_196999/

For det første: Dette innlegget er IKKE kritikk hverken av Aker Stord som i sin tid leverte NJORD A, eller alle dem som jobbet i prosjektet med å bygge den! Man leverte det man ble bedt om.

Men det er jo litt rart….. For om NJORD A er en suksess fordi den er oppbrukt, omtrent på dato for beregnet levetid, er både bilen min, og Statfjord A fullstendige tabbeprosjekter! Bilen min fra 2005, hadde en beregnet levetid på 8 år. Dvs at den skulle gått i pressen for 4 år siden. Selv om den ikke lenger er noe syn for øyet, slipper jeg å ta bussen. Eller å kjøpe meg ny bil….. Økonomisk er det veldig greit.

Enda verre er det med Statfjord A. Den startet produksjonen i 1979. Dato for nedstengning er høyst usikker. Men forlenget levetid er vel snart like lang, som levetiden til NJORD A? OG; Etter at oljeproduksjonen avsluttes, kan den kanskje leve videre i mange år, som fundament for en skikkelig offshore vindmølle? Eller produsere alger til matvareproduksjon, som lever av CO2? Hvem vet?

Man kan egentlig si det slik: Med 70-talls teknologi, kunne man drenere et eller flere reservoarer, med en installasjon. «Billig» 90- talls, NORSOK teknologi krever at man har to eller flere installasjoner, for å drenere et reservoar…. Er ikke det rart? Kan det virkelig bli billigere?

Mange vil kanskje nå minne om den lave oljeprisen på 90- tallet, og påstå at man ikke kunne bruke mer penger på denne utbyggingen! Det var rett og slett ikke penger til det! Oljeprisen var for lav. Men kan det stemme? Forstod man virkelig ikke i 1995 at petroleums bransjen var syklisk? Og var prisen egentlig så lav? Den historiske snittprisen er pr i dag ca 37 USD. Når man gjorde funnet i 1986 var den ca 35 USD. MEN; Trodde man virkelig ikke at prisen skulle gå opp igjen? Det er i så fall mer enn rart. For oljeprisen har alltid svingt.

Oljeprisen har alltid svingt. Når Statfjord A ble planlagt var den rund 50 USD.

Jeg tror det har med perspektiver å gjøre. Der man på 70- tallet la til grunn lange horisonter, til fellesskapets beste, hadde ledelsen i Hydro på denne tiden kortsiktig profitt, til egen vinning som hovedfokus.

Men for å gjøre en lang historie kort: Tidligere hadde man et regelstyrt regelverk. Det mente bransjen selv var fordyrende. De ville heller ha et målstyrt, funksjonsbasert regelverk for å få ned kostnad, forenkle og øke fleksibiliteten. Det fikk de. Da laget de NORSOK standarden. Men ble det billig og enkelt?

Aldri har vel dokumenthaugen vært større, og kostnadene har eksplodert. Men høye kostnader for noen, er gode inntekter for andre. «Noen» i denne sammenhengen er også kjent som «folk flest». «Andre» går helst i fine dresser, og mener tydeligvis at det har en gudegitt rett på en veldig stor del, av våre felles naturresurser.

I disse dager er prosjektet «KONKRAFT-Norsk sokkel i endring» startet opp. Målet er offisielt som med NORSOK. Man vil kutte kostnader.

Vil man også denne gangen øke kostnadene for fellesskapet?

Har prisen på Beluga kaviar og private jetfly gått opp?

Her kommer en «grønn utfordring» til alle landets miljøforkjempere

Jeg har ofte diskusjoner med folk som hevder at det «grønne skiftet» allerede er her, og er reellt.

Men når jeg ber dem om å komme med en konkret «grønn» arbeidsplass, blir det litt verre.

Derfor har jeg en utfordring til alle landets miljøforkjempere. Den er som følger:

De 10 første som kan vise meg en konkret «grønn» arbeidsplass, som genererer reelle inntekter til statskassen vår, får en «øhank» hjemmelaget øl av meg! (Som på bildet)

Poenget er ikke at jeg er imot det «grønne skiftet» og omstilling! Vi må uansett finne på «noe» lurt. Fossile bremstoffkilder vil ta slutt, uansett. Men vi må bruke pengene produksjonen av olje og gass gir oss, til å finne opp noe konkret. Vi må være realistiske. Vi trenger pengene næringen genererer, og verden trenger energien i mange år fremover.

Vi må ha reelle arbeidsplasser til egen befolkning. Som genererer inntekter til landet. Vi kan hverken leve av å klippe håret til hverandre, eler å subsidiere hverandres arbeidsplasser.

Vi må slutte å snakke om «det grønne skiftet» som om det er noe konkret, som allerede er på plass, hvis det ikke er det!

Tar dere utfordringen?

«Grønne folk», kvite løgner og svart maling

Tilsvar til Gaute Eiterjord, 1. nestleder i Natur og ungdom sin kronikk i EnerWE 2. mars 2017.

Se forøvrig:

http://enerwe.no/miljo/formalet-med-en-konsekvensutredning-er-a-apne-for-oljeutvinning/

Kjære Gaute Eiterjord.

For å ta det første først! Dette er IKKE et angrep på alle dem som faktisk gjør en kjempeinnsats for vårt felles miljø. Landet vårt har tatt kantesprang innen miljøvern og god forvaltning av resursene våre. Den kollektive forståelsen for at vi må endre kurs har endret seg radikalt! Når jeg var liten gutt, og bodde i distriktet på vestlandet, var det 5 måter å kvitte seg med søppel på.

1: Matavfall kunne bli dyrefor.
2: Om matavfallet ikke var egnet til dyrefor, kunne det graves ned.
3: Alt som kunne brenne, kunne gå på bålet.
4: Alt som var tyngre enn vann, kunne dumpes enten til sjø eller ferskvann.
5: Store uhamslige ting, kunne hensettes i en steinrøys, litt ute av syne, for gradvis destruksjon.

I dag vil de aller fleste hevde at dette var fullstendig uansvarlig. Ingen holder på slik i dag. I Norge. Fordi den kollektive miljøbevisstheten har endret seg. Slik er det også i landets kommunehus og på Stortinget. Derfor har man i dag etablert ordninger for å ta hånd om søppel. Vi har også blitt et rikere land, så i dag har vi råd til det. For dengang var det ingen alternativer. Det var ingen søppelbil som hentet søppel. Det var ingen kontainere i nærheten, hvor man kunne levere søppel. Og jeg er ikke 1000 år gammel. Jeg er født i 1971. Men i store deler av verden er dette fremdeles realitetene. Som oftest har det med penger å gjøre. Er du fattig nok, har du nok med å overleve. Man tar seg ikke tid til å resirkulere, om man holder på å sulte ihjel.

Denne saken er fra Peru:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3496960/A-global-crime-against-environment-Shocking-video-shows-riverbank-stacked-trash-trucks-dumping-huge-loads-waste-directly-water-Peru.html

Jeg snakket med en kar som jobbet på Hærøya for en del år tilbake. De hadde for mange år siden besøk av Bellona som klatret i fabrikkpipene for å stanse produksjonen, for å derigjennom tvinge selskapene til å ta mer miljøhensyn. Som han sa: «Den gangen var det lynsjestemning. Arbeiderne ville banke dem!» Slik er det ikke i dag. Alle forstår at vi må ta vare på kloden og lokalmiljøet. Kanskje ikke for kloden sin del, den vil bestå i millioner på millioner av år enda. Men om det fortsatt skal bo mennesker på planeten en stund til, må vi legge om kursen. (Jorden vil bli ubeboelig uansett, på grunn av at solens temperatur først blir for høy og deretter slukner)

Denne kollektive bevisstgjøringen må vi takke folk som Fredrik Hauge, og organisasjoner som Bellona for. De har en meget viktig oppgave å gjøre. De må opplyse og skape diskusjoner i samfunnet. Slik at de skaper kollektive endringer, til det beste for oss alle! Men da er det viktig å ikke miste troverdigheten! Da MÅ man forholde seg til fakta! Som Henning Kvitnes synger: «Evig eies kun et dårlig rykte»

Pass på ryktet ditt Gaute Eiterjord! Det må du gjøre, om du skal kunne gjøre en forskjell!

Men i tilsvaret ditt til meg, gjentar du en løgn som er på vei til å bli en etablert sannhet. Du sier:

«-Herland skriv i innlegget sitt at «En konsekvensutredning ikke automatisk betyr en åpning for oljeleiting». Men det finst ikkje eit einaste døme på at ei konsekvensutgreiing ikkje har ført til at eit havområde heilt eller delvis har blitt opna for oljeverksemd. Oljeindustrien får alltid tilgang på meir areal.»

Men dette stemmer ikke. Det er ingen automatikk i at et område blir åpnet for petroleumsvirksomhet etter konsekvensutredning. For eksempel ble Skagerrak og Trøndelag Øst konsekvensutredet i 1994, uten å bli åpnet. Heller ikke kystnære områder i Nordland IV og V ble åpnet etter konsekvensutredningen i 1994.

Løgn er løgn. enten den er hvit eller grønn. Det hjelper heller ikke å male den svart.

Men hva er egentlig en konsekvensutredning? Jo:

Staten har bestemt gjennom lov at det må gjennomføres konsekvensutredninger før områder kan åpnes for petroleumsaktivitet. En konsekvensutredning skal belyse virkningene olje- og gassaktivitet kan ha for nærings- og miljømessige forhold, herunder mulige farer for forurensning, samt antatte økonomiske og sosiale virkninger i et område.

Men en konsekvensutredning er ikke bare en samling av fagrapporter. Det er også en demokratisk prosess. Den gir alle berørte interesser mulighet til å komme med innspill tidlig, slik at de får innflytelse på hva som må utredes og omfanget av arbeidet. Det vil blant annet bli gjennomført møter med sentrale organer innen miljø- og fiskeriforvaltningen for å etablere en god forståelse av dagens kunnskapsgrunnlag, samt å sikre tidlig involvering av relevante fagmyndigheter og fagmiljøer.
En konsekvensutredning vil også sikre medvirkning fra lokale og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner som har særlig interesse i saken. Ulike interesser blir veid opp mot hverandre, og en helhetlig beslutning kan tas.

Dersom konsekvensutredningen og ressurskartleggingen gir grunnlag for det, kan regjeringen legge frem en anbefaling for Stortinget om åpning av hele eller deler av et areal for olje- og gassaktivitet. Anbefalingen kan sette krav om hvordan seismikk, leteboring, utbyggingsløsninger og likende skal foregå. Gitt at hele eller deler av et areal åpnes for olje- og gassaktivitet, vil myndighetene inkludere dette arealet i fremtidige konsesjonsrunder.

Det er gjennom slike demokratiske prosesser, slike viktige avgjørelser må tas. Ikke på bakgrunn av hvilken mediamakt de ulike interesseorganisasjonene har.

Liker du hverken sannhet eller demokratiske prosesser, Gaute Eiterjord?

Opererer også miljøorganisasjonene med «alternativ sannhet» og «Fake News»?

Hvorfor er det stort sett «miljøkjempere» som fører ordet når det gjelder LoVeSe? Burde ikke også forskere og fagfolk få slippe til? Og hvorfor er det farlig å utrede om oljeleiting representerer en fare for fiskeriene? Har vi ikke gode nok fagmiljøer når det gjelder fiskeri? Vet miljøorganisasjonene best? De «lever av miljøkampen» Kan det farge meningene deres? Er det med landets miljøvernere, som med presidenten «you know where»? Er ikke fakta og kunnskap ønsket inn i det offentlige ordskiftet?

Skal vi også her hjemme basere politikken utelukkende på følelser og hva «alle» tror?

Dette innlegget har tidligere vært publisert på www.havpuls.no
Se denne linken: http://tv.banett.no/hblad/petropuls/feb17/index.html#38

Se på dette kartet. Det viser Lofoten – Vesterålen – Senja, ofte forkortet til LoVeSe i dagligtalen. Det er et enormt område. Det er også et enormt omstridt område. Noen ønsker å utrede mulighetene for å sette i gang en oljeleting (De gule punktene) imens andre ønsker et fullstendig og varig vern av hele området.

Men jeg synes den offentlige debatten ligner stadig mer på Amerikansk valgkamp. Jeg tror mange savner jeg mer fakta.

For eksempel:

1. Hvert år tas det ut ca 35% av den nordøst-antarktiske torskebestanden (ca 900 000 tonn) i regulert fiske.
2. EU havene er ikke tomme for fisk på grunn av oljeproduksjon, men på grunn av overfiske.
3. En verst mulig tenkelig oljekatastrofe i dette området vil ødelegge ca 12 % av bestanden. Det året. (Altså ca 1/3 av det årlige fisket)
4. Store hendelser er relativt sjeldne her i Norge. Den første- og siste store hadde vi i 1977 på Ekofisk Bravo.
5. Vi har en veldig god regulering av fisket. Derfor har vi fisk.
6. Vi har en veldig god regulering av oljenæringen. Derfor har vi få ulykker. Dessverre har Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet hatt seg et par hvileår, der de har glemt den viktigste jobben, nemlig sikker og miljøvennlig produksjon. Men ting tyder på at de nå har lest igjennom og forstått oppgaven sin. De tar tak igjen! Selskapene trenger stramme tøyler! Både dem som fisker og dem som produserer olje.
7. Totalt tar man ut over 2.300 000 tonn fisk pr år i Norge. Langs hele kysten. En stor del av fangsten tas opp der det er mange plattformer, og hoveddelen av petroleumsressursene tas opp.
8. Få land i verden har flere operative oljeplattformer enn Norge. Men allikevel har vi mye fisk også. 50 års oljeproduksjon har ikke utryddet fisken i de «gamle» oljeprovinsene.
9. En konsekvensutredning betyr ikke automatisk en åpning for oljeleiting.
10. Om man leiter, er det slett ikke sikkert man finner noe. Men da har man i alle fall bedre oversikt over hvilke ressurser landet sitter på.

Jeg synes ofte at den offentlige debatten mangler fakta, Spesielt gjelder dette når vi snakker om klima og miljø. Ulvedebatten er et godt eksempel. Frontene er steile og bastante! Debatten er fullstendig sort/hvit, og føres stort sett av folk som ikke har noe faglig bakgrunn, hverken innen landbruk eller rovdyrforvaltning. Det er følelser, «alternative fakta» og «fake news» som dominerer mediebildet. Lever vi virkelig i 2017 i Norge?

Slik er det når vi kommer til LoVeSe også. Vi må ha en debatt! Vi må vurdere ulike alternativer og konsekvenser. Men vi må basere oss på fakta og ikke følelser. Selv er jeg elektriker, og har meget liten kjennskap til både fiskeri og miljø. Men jeg kan lese. Da liker jeg ofte å lese meningene til folk som har greie på emnet jeg leser om. Som er utdannet innenfor et felt og baserer sine synspunkter på forskning og empiriske data.

Hvorfor er det ikke plass til slike folk i mediebildet? Burde landets forskningsmiljøer ta noe studiepoeng innenfor kommunikasjon og mediestrategi også? I tillegg til sin faglige utdannelse? For å nå frem. Eller burde landets journalister øke sin kompetanse innenfor feltene de arbeider? Slik at de kan forstå hva forskerne sier? Eller foretrekker vi «Fake News» og «alternativ sannhet krydret med noen pupper og lår?

Hva er risiko? Er det farlig?

Om du spør folk på gaten om de vet hva risiko er, vil nok de fleste si et tydelig «Ja». Men hva betyr det egentlig? Og hva med landets maktmennesker? De som virkelig sitter med muligheten til å ta enten de gode eller de dårlige beslutningene? Forstår de risiko?

Svaret på begge spørsmålene er nok dessverre nei. «Alle» tror de både forstår, begrenser og kontrollerer risiko. Den dagen det hender noe, får man svaret på om man virkelig har forstått, og forberedt seg godt nok. Og selv proffene feiler. Tilogmed store selskaper, som så å si lever av sikkerhet, trår feil. «I fredstid» er det lett å forlange å bli trodd når man hevder at man har full kontroll. Men det er den dagen man har en hendelse, man virkelig avdekker om man er god nok. Se forøvrig denne artikkelen:

http://www.aftenbladet.no/aenergi/Statoil—Vi-forstar-ikke-risiko-godt-nok-537536b.html?spid_rel=2

De av dere som har sett TV serien «Valkyrien», forstår kanskje risiko bedre enn mange andre? Hovedkarakteren «Leif», er meget opptatt av sikkerhet. Litt i overkant kanskje. Men han spør seg konstant om hva som kan skje, og hvordan han kan forberede seg, om det skulle skje. Nevrotisk ja. Men han har forstått risiko. Det er slike folk som overlever katastrofer.

Vel, nok snikksnakk. Her er den formelen for risiko:

RISIKO = SANNSYNLIGHET x KONSEKVENS

For å ta et konkret eksempel, så kan vi bruke formelen over, for å analysere forliset av «RMS Titanic» Se forøvrig:

https://no.wikipedia.org/wiki/RMS_%C2%ABTitanic%C2%BB

På bildet over ser dere «Worst case.» Et totalt havari, er det ene ytterpunktet. Men også resultatene av det, kunne man gjort noe med. Det kan vi se på etterpå. La oss først bruke formelen:

SANSYNLIGHETEN for at «RMS Titanic» skulle forlise var egentlig satt til «0». Man hadde erklært at den ikke kunne synke. Punktum. Da trengte man heller ikke å tenke så mye på KONSEKVENSENE Uansett hva man ganger med «0», får man «0». Så i dette tilfellet hadde man «0» RISIKO for et forlis. Svært betryggende. I iallefall før avgang. Derfor trengte man f.eks ikke nok livbåter til alle ombord. Men; Hvordan kunne man ta så feil? Noen må jo ha feilberegnet noe? Men hvem? Er det konstruktørene? Eller er det de ombord som har brukt skipet feil?

Poenget er at i sine beregninger, har de som konstruerte båten lagt inn en del forutsetninger. At skipet skulle holde full fart, på tross av at man visste at det var mange isfjell i området, er nok forhold de ikke har tatt med i beregningene sine. De regnet også det om en selvfølge at alle vanntette dører var operative. Det er det mange som i ettertid betviler. De var ikke ferdige. Hadde man lagt inn disse forholdene, hadde man kanskje kommet til at det var en mulighet for at skipet kunne synke. Da måtte man hatt noe å sette inn mot KONSEKVENSENE Slik som tilstrekkelig livbåtkapasitet og en fungerende evakueringsplan.

RISIKO er altså noe man kan begrense/kontrollere på to måter. Enten kan man gjøre noe med SANSYNELIGHETEN for at noe skal skje, og deretter kan man gjøre klar tiltak som reduserer KONSEKVENSENE om noe skjer.

I tilfellet RMS Titanic ville det nok holdt lenge å redusere hastigheten. Da hadde man både redusert SANSYNELIGHETEN for sammenstøt, samtidig med at man reduserte KONSEKVENSENE om man allikevel traff et isfjell. Da hadde man ikke flenget opp hele skutesiden…. Hadde man i tillegg sørget for at alle systemer var ferdige og uttestet før avgang, ville man vært enda bedre skodd. Men hvorfor opptrådte man så uklokt? Ombord var både direktøren for rederiet og konstruktøren sammen med kapteinen! Hvordan kunne de være så risikovillige? De måtte jo forstå at et sammenstøt med et isfjell i høy fart, uansett ikke var god reklame på jomfruturen? Selv om de ikke hadde sunket!

Jeg tenker at svaret er at de var blindet av mulighetene for kortsiktig gevinst, og klarte ikke å se KONSEKVENSENE av sine handlinger. Hvordan står det til med dagens ledende kvinner og menn? Forstår de RISIKO og KONSEKVENSER? Vet de hva de må gjøre, og hvem de må snakke med for å gjøre noe med SANNSYNLIGHETEN?

Holder vi full fart mot isfjellene? Hva blir i så fall KONSEKVENSENE?