Hei oljearbeider! Hvorfor skal du stemme på Arbeiderpartiet?

Du som arbeider i landets største distriktsarbeidsplass, og landets viktigste næring; Hvorfor skal du stemme Arbeiderpartiet? Og hva ønsker egentlig partilaget Oljeindustriens Arbeidersamfunn å få utrettet?


To av grunnpilarene i landets arbeidsliv, er treparsammarbeidet og Arbeidsmiljøloven. Førstnevnte er under et voldsomt press. Det har ikke blitt bedre de siste 4 årene. Det kan jeg som tillitsvalgt skrive under på. Det kan du lese mer om her:

http://www.ptil.no/trenden-skal-snus/partssamarbeid-hva-har-vi-sett-article12991-1244.html

Det må vi få rettet opp! Myndighetene må komme mer aktivt på banen, og sørge for balanse. Uten lover og myndigheter i ryggen, er fagforeningene maktesløse. Da har vi bare resignasjonsretten igjen. Bedriftene har styringsretten. Vi som tillitsvalgte og verneombud må ha tydelige lover og forskrifter å vise til. Ellers er vi sjakk matt.

Vi må også sørge for å få reparert Arbeidsmiljøloven. Igjen. Som i 2006, da den ble reparert av AP, etter at Bondevik II regjeringens hadde reversert arbeidstakernes opparbeidede rettigheter. Faste ansatte må igjen bli regelen. Midlertidig mennesker, «ansatt» på heliportene er ikke holdbart. I dag må mange betale reisene sine selv. Det er dyrt å reise fra Bergen til Kristiansund. For ikke å snakke om fra Mo i Rana til Hammerfest.

Det er lenge siden man slo fast at man skulle kunne arbeide i oljeindustrien, uavhengig av hvor man bodde i landet. Slik er det ikke lenger. Man har ikke råd. Og hvor er logikken i at vi sender Norske skattebetalere på NAV, samtidig som oljeselskapene leier inn «billige» arbeidsinnvandrere til å arbeide på sokkelen vår?

Som tillitsvalgt ser jeg et regjeringskifte som tvingende nødvendig for å få gjort noe med disse tingene. Og vi i Oljeindustriens Arbeidersamfunn kommer til å bruke alle våre krefter til å påvirke Arbeiderpartiet for å legge til rette for, og bevare landets største distiktsarbeidsplass. Men for å få utrettet noe, må vi ha et regjeringskifte.

Oljeindustriens Arbeidersamfunn er et partilag under Arbeiderpartiet i Bergen og Hordaland Arbeiderparti.

Her er handlingsprogrammet vårt for 2017 – 2018:

1. Hordaland Arbeiderparti (HAP) sitt industriutvalg laget i februar 2016 en rapport med strategi og tiltak innenfor fylkets industriområder. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil støtte opp under disse strategiene og tiltakene.

2. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeider for sterkere myndighetskontroll i oljeindustrien. Petroleumslovens skal følges og da særskilt §1-2 Ressursforvalting. Dette for å sikre arbeid til arbeidstakere og bedrifter som betaler skatt til sine lokalsamfunn i alle faser av virksomheten.

3. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at de 10 oljebudene blir revitalisert og tilpasset dagens og fremtidens situasjon. I denne sammenheng er det viktig å legge den Norske modellen til grunn og i samarbeid med de ulike aktørene i oljeindustrien arbeide fram strategier, mål, tiltak slik at vi igjen kan bli teknologiledende.

4. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeider for at fremtidens ledere i denne industrien tar mer samfunnsansvar, blir mer Teknologiorientert og mindre prestasjonslønnet og målstyrt.

5. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at ingeniørkompetansen, fagopplæringen og fagarbeiderne sin rolle på anleggene må styrkes.

6. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at bedriftene har fast ansatte arbeidstakere i de ulike fasene av virksomheten. Utleie bedrifter må ha egenproduksjon. Norske lønns og arbeidsforhold skal være gjeldende i alle deler av virksomheten.

7. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at konsesjon regelverket som Norge har hatt gode erfaringer med må videreføres og forsterkes innenfor følgende områder. Petroleumsindustrien, energiindustrien og klima og miljøindustrien. I denne sammenheng vil Oljeindustriens Arbeidersamfunn sette ned et utvalg som i årsmøteperioden utarbeider gode strategier, mål og tiltak for å få dette til.

8. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at Petroleumstilsynet blir revitalisert, slik at de igjen blir et uavhengig og proaktivt tilsynsorgan, som denne industrien krever.

9. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at konsekvensutredning av LO-VE-SE må gjennomføres snarlig. Videre mener vi at en også trenger en utreding av utviklingen i fiskebestandene i etablerte oljeprovinser der det er innretninger i drift.

10. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at deler overskuddet til de gjenværende resursene på Norsk sokkel øremerkes til det grønne skiftet, slik at vi får gode fremtidsrettede tiltak som fungerer i praksis. Det grønne skiftet må finansieres og konkretiseres.

Vi har allerede fått påvirket partiet mye. Men det blir ikke gjennomført noen endringer uten regjeringsmakt.

Godt valg!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *